نام :

مجتبی محمدی

نام تجاری :

برشکاری محمدی

کد کاربری :

f24-12536

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

برشکاری فلزات تامین ورق گرم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برش ورق گرم

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید