نام :

مهدی گروسی

نام تجاری :

ساخت قفسه فلزی

کد کاربری :

f24-12502

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت قفسه فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت قفسه فلزی

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید مهدی گروسی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید