چت

مهدی گروسی (ساخت قفسه فلزی) - 12502

مهدی گروسی

ساخت قفسه فلزی

44%
جزئیات...
نام :

مهدی گروسی

نام تجاری :

ساخت قفسه فلزی

کد کاربری :

f24-12502

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت قفسه فلزی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

ارائه خدمات و ساخت قفسه های فلزی

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

ساخت قفسه فلزی

×