نام :

میلاد رشیدی

نام تجاری :

هماهنگ بار

کد کاربری :

f24-12495

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02141926000
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

حمل و نقل بین المللی هماهنگ بار 02141926000 -

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خدمات حمل و نقل وباربری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

هماهنگ بار 02141926000

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید