رضایی (تسلا تک) - 12429

نام :

رضایی

نام تجاری :

تسلا تک

کد کاربری :

f24-12429

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تستاتک تامین قطعات آسانسور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تستاتک تامین قطعات آسانسور

×