نام :

رضایی

نام تجاری :

تستاتک

کد کاربری :

f24-12429

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تستاتک تامین قطعات آسانسور

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تستاتک تامین قطعات آسانسور

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید رضایی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید