مرادیان .

آرمان ماهکار فلز

44%
نام :

مرادیان .

نام تجاری :

آرمان ماهکار فلز

کد کاربری :

f24-12397

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آرمان ماهکار فلز

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید مرادیان .

مشاهده بیشتر