نام :

آریان درویش زاده

نام تجاری :

درویش زاده

کد کاربری :

f24-12343

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ابزار پرده

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

آذربايجان غربي ،اروميه

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ساخت ابزار پرده

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید