نام :

فريد طباطبايي

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-12267

وب سایت :

-

ایمیل :

farid_tabatabayi@yahoo.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

تامین شمش و بیلت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

شمش

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

صادرات

فایل های ضمیمه :

درخواست خرید فريد طباطبايي

مشاهده بیشتر