نام :

یزدانی

نام تجاری :

صنعت تصفیه زنگان

کد کاربری :

f24-12000

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

صنعت تصفیه زنگان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

زنجان ،زنجان

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

آدرس دفتر :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

صنعت تصفیه زنگان

فایل های ضمیمه :

آگهی های خرید یزدانی

مشاهده بیشتر

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید