چت

نورالدین دبیری - 11888

نام :

نورالدین دبیری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11888

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

مدرس دانشگاه . مشاوره جهت را ه اندازی کارخانجات

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

گلستان ،گرگان دانشگاه گلستان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

مشاوره جهت راه اندازی کارخانه های فولادی

×