نام شرکت :

فولادکاران آرتا ورق اردبیل

نام مدیر عامل :

علی ازاد

کد کاربری :

f24-11527

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 04533873029
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بازرگانی و برشکاری انواع ورق سیاه. گالوانیزه رنگی و روغنی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اردبيل ،اردبيل

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

-

تلفن :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

برشکاری ورق های گالوانیزه و رنگی

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید