امیر حسین کرباسی

بازرگانی کرباسی

44%
جزئیات...

اعلام موجودی امیر حسین کرباسی (بازرگانی کرباسی) - 11499

ورق اسید شویی
29 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 23 آذر (کد : 33686)

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه ورق گرم ورق روغنی ورق اسید و قلع اندود 09132074761

ورق قلع اندود (تین پلیت)
29 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق قلع اندود (تین پلیت) 23 آذر (کد : 33684)

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه ورق گرم ورق روغنی ورق اسید و قلع اندود 09132074761

ورق روغنی (سرد)
29 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 23 آذر (کد : 33683)

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه ورق گرم ورق روغنی ورق اسید و قلع اندود 09132074761

ورق گرم (سیاه)
29 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 23 آذر (کد : 33682)

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه ورق گرم ورق روغنی ورق اسید و قلع اندود 09132074761

ورق گالوانیزه و رنگی
29 تیر، 1401 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 آذر (کد : 33678)

بازرگانی کرباسی تامین ورق رنگی و گالوانیزه 09132074761

×