چت

گروه صنعتی اشتاد

حاجی پور

63%
جزئیات...

اعلام موجودی گروه صنعتی اشتاد (حاجی پور) - 11384

مواد معدنی
18 آبان، 1400 3 سال پیش

مواد اولیه 30 شهریور (کد : 28041)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

ورق گالوانیزه
18 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 29 شهریور (کد : 27857)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

مواد معدنی
28 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 28 شهریور (کد : 27717)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

تیرآهن
11 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 27 شهریور (کد : 27566)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

ورق گالوانیزه
23 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 23 شهریور (کد : 27320)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

ورق گالوانیزه
22 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 22 شهریور (کد : 27191)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

مواد معدنی
21 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 21 شهریور (کد : 27065)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

تیرآهن
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 17 شهریور (کد : 26806)

"💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497"

میلگرد
04 آبان، 1400 3 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 17 شهریور (کد : 26723)

💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497

تیرآهن
17 شهریور، 1400 3 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 17 شهریور (کد : 26722)

💠گروه صنعتی اشتاد 🔸تامین کننده مواد اولیه فولادی : اهن اسفنجی،مواد نسوز، فرو آلیاژها و .... 🔸بازرگانی انواع مقاطع میلگرد ، تیر آهن ، نبشی و نلودانی 🔸بازرگانی انواع ورق ، گرم و سرد و گالوانیزه 🔸پیمانکاری پست و خطوط برق 📲 09141197497

×