بازرسی بین المللی کوتکنا - 11311

بازرسی بین المللی کوتکنا

42%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرسی بین المللی کوتکنا

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-11311

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

.کلیه بازرسی ها شامل گواهی کمیت و کیفیت کالا در فروش داخلی و خارجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

بازرسی کمی و کیفی کالا

×