نام :

محمد علیزاده اسفیدانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-11247

وب سایت :

-

ایمیل :

Muhammadalizadeh11@gmail.com

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1370

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

ساخت قطعه و قالب فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید