نام :

سید حسن رضا

نام تجاری :

جوشکاری

کد کاربری :

f24-11030

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

جوشکاری

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

انواع جوشکاری

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

-

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید