یاسین فولاد اردیبهشت

بهزاد محمدپور

69%

اعلام موجودی یاسین فولاد اردیبهشت (بهزاد محمدپور)

تیرآهن (IPE) 10 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.9.10 #تیر_فایکو_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 فایکو 155 کیلو —- تیر 14 فایکو 130 کیلو 2460 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3060 تیر 18 فایکو 205 کیلو —- تیر 20 فایکو 245 کیلو —- تیر 22 فایکو 300 کیلو —— تیر 24 فایکو 365 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 03 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

#تیر_ذوب_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 120 کیلو 2650 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2810 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3450 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4230 تیر 20 ذوب 270 کیلو 5330 تیر 22 ذوب 320 کیلو 6210 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7600 تیر 27 ذوب 430 کیلو 8840 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10450 #انبار_تهران ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 03 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

#تیر_فایکو_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 فایکو 155 کیلو —- تیر 14 فایکو 130 کیلو 2490 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3100 تیر 18 فایکو 205 کیلو —- تیر 20 فایکو 245 کیلو —- تیر 22 فایکو 300 کیلو —— تیر 24 فایکو 365 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

قوطی ستونی 03 آذر، 1401

اعلام موجودی قوطی ستونی

#ستونی_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ ستونی 14 اصفهان 120 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 21600 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 03 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

#تیر_اهواز_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 اهواز 115 کیلو —- تیر 14 اهواز 135 کیلو —— تیر 16 اهواز 170 کیلو 3090 تیر 18 اهواز 215 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 03 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

#تیر_اطلس_انبار_تهران #اشتهارد #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 اطلس 120 کیلو 2230 ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 03 آذر، 1401

اعلام موجودی تیرآهن (IPE)

#تیر_ماهان_انبار_تهران #ماهان #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 ماهان 120 کیلو 2220 تیر 14 ماهان 125 کیلو —— تیر 16 ماهان 160 کیلو 3050 تیر 18 ماهان 190 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

میلگرد آجدار 25 آبان، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.25 #میلگرد_کارخانه #نیشابور ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ میلگرد 10 نیشابور : —- میلگرد 12 نیشابور : — میلگرد 14 نیشابور : 16200 میلگرد 16 نیشابور : 16200 میلگرد 18 نیشابور : 16200 میلگرد 20 نیشابور : 16200 میلگرد 22 نیشابور : 16200 میلگرد 25 نیشابور : 16200 میلگرد 28 نیشابور: 16200 میلگرد 32 نیشابور : 16400 ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 25 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

ربِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.25 #تیر_ذوب_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 ذوب نیمه سبک 140 کیلو آی سون i7 قیمت 2730 تیر 16 ذوب نیمه سبک 170 کیلو آی سون i7 قیمت 3310 تیر 18 ذوب نیمه سبک 210 کیلو آی سون i7 قیمت 4040 تیر 20 ذوب نیمه سبک 255 کیلو آی سون i7 قیمت 4930 ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

قوطی ستونی 25 آبان، 1401

صورت بار قوطی ستونی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.25 #ستونی_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ ستونی 14 اصفهان 120 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 21800 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 25 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم #اجرت_شبکه #تیر_انبار_تهران #انبار_تهران اجرت شبکه تیر 14 - 100000 اجرت شبکه تیر 16 - 100000 اجرت شبکه تیر 18 - 100000 اجرت شبکه تیر 20 با تیغه 8 - 110000 اجرت شبکه تیر 20 با تیغه 10- 115000 اجرت شبکه تیر 22 با تیغه 10 - 120000 اجرت شبکه تیر 22 با تیغه 13 - 125000 اجرت شبکه تیر 24 با تیغه 10 - 130000 اجرت شبکه تیر 24 با تیغه 13- 135000 اجرت شبکه تیر 27 با تیغه 10 - 140000 اجرت شبکه تیر 27 با تیغه 13- 145000 اجرت شبکه تیر 30 با تیغه 13 - 150000

تیرآهن (IPE) 25 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.25 #تیر_فایکو_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 فایکو 155 کیلو —- تیر 14 فایکو 130 کیلو 2500 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3150 تیر 18 فایکو 205 کیلو —- تیر 20 فایکو 245 کیلو —- تیر 22 فایکو 300 کیلو —— تیر 24 فایکو 365 کیلو —— ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 25 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.25 #تیر_ذوب_انبار_تهران #انبار_تهران ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 120 کیلو 2700 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2850 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3540 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4250 تیر 20 ذوب 270 کیلو 5510 تیر 22 ذوب 320 کیلو 6100 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7780 تیر 27 ذوب 430 کیلو 9050 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10780 #انبار_تهران ✅🔴قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅

تیرآهن (IPE) 23 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.23 #یاسین_فولاد_اردیبهشت #انبار_تهران #صورت_بار ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 125 کیلو 2720 تیر 14 فایکو 135 کیلو 2500 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3150 تیر 16 ذوب نیمه سبک 175 کیلو 3320 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4240 تیر 27 ذوب 440 کیلو 9150

میلگرد آجدار 22 آبان، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

میلگرد 20 خلیج انبار تهران موجود میباشد.... 16000

تیرآهن (IPE) 22 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.22 #یاسین_فولاد_اردیبهشت #انبار_تهران #صورت_بار ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 125 کیلو 2720 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2850 تیر 14 فایکو 135 کیلو 2500 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3560 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3150 تیر 16 ذوب نیمه سبک 175 کیلو 3350 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4260 تیر 18 ذوب نیمه سبک 210 کیلو 4040 تیر 27 ذوب 440 کیلو 9170 #یاسین_فولاد_اردیبهشت #انبار_تهران #صورت_بار

تیرآهن (IPE) 18 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحیٖم 1401.8.18 #یاسین_فولاد_اردیبهشت #انبار_تهران #صورت_بار ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 125 کیلو 2720 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2880 تیر 14 فایکو 135 کیلو 2500 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3610 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3200 تیر 16 ماهان 170 کیلو 3050 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4320 تیر 18 ذوب نیمه سبک 210 کیلو 4050 میلگرد 18 امیرکبیر 16450 میلگرد 22 امیرکبیر 16450

تیرآهن (IPE) 08 آبان، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 12 ذوب 125 کیلو 2700 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2790 تیر 14 فایکو 135 کیلو 2460 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3600 تیر 16 ذوب نیمه سبک 170 کیلو 3550 تیر 16 فایکو 170 کیلو 3160 تیر 16 ماهان 170 کیلو 3130 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4280 تیر 18 ذوب نیمه سبک 210 کیلو 4080 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5960 تیر24 ذوب 370 کیلو 7780

تیرآهن (IPE) 02 مهر، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت اجرت شبکه تیر ۱۴ - اجرت شبکه تیر ۱۶ - اجرت شبکه تیر ۱۸ - اجرت شبکه تیر ۲۰ با تیغه ۸ - اجرت شبکه تیر ۲۰ با تیغه ۱۰- اجرت شبکه تیر ۲۲ با تیغه ۱۰ - اجرت شبکه تیر ۲۲ با تیغه ۱۳ - اجرت شبکه تیر ۲۴ با تیغه ۱۰ - اجرت شبکه تیر ۲۴ با تیغه ۱۳- اجرت شبکه تیر ۲۷ با تیغه ۱۰ - اجرت شبکه تیر ۲۷ با تیغه ۱۳- اجرت شبکه تیر ۳۰ با تیغه ۱۳ - ☎️۰۲۱۵۳۲۳۶ ☎️۰۲۱۵۴۸۵۷۰۰۰ 🆔https://t.me/yasinfoolad۰۲۱۵۳۲۳۶ 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad۰۲۱۵۳۲۳۶ https://foolad۲۴.com/profile/۱۰۸۸۹

میلگرد آجدار 15 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 14 ترک 100 کیلو 1900 تیر 16 اهواز 170 کیلو 3080 تیر 16 ذوب نیمه سبک 170 کیلو 3320 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4100 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 16 نیشابور 16000 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000

تیرآهن (IPE) 15 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 14 ترک 100 کیلو 1900 تیر 16 اهواز 170 کیلو 3080 تیر 16 ذوب نیمه سبک 170 کیلو 3320 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4100 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 16 نیشابور 16000 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000

میلگرد آجدار 13 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

#یاسینفولاداردیبهشت تیر 14 ذوب 155 کیلو 2800 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4010 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4880 میلگرد 18 فایکو 15300 میلگرد 20 فایکو 15300 میلگرد 18 نیشابور 16100 میلگرد 20 نیشابور 16100 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

تیرآهن (IPE) 13 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت تیر 14 ذوب 155 کیلو 2800 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4010 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4880 میلگرد 18 فایکو 15300 میلگرد 20 فایکو 15300 میلگرد 18 نیشابور 16100 میلگرد 20 نیشابور 16100 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

میلگرد آجدار 12 شهریور، 1401

صورت بار میلگرد آجدار

#یاسینفولاداردیبهشت ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 ذوب 155 کیلو 2800 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3680 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4000 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

تیرآهن (IPE) 12 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت ✅🔴 قيمت نهايي و نحوه تسويه توافقي 🔴✅ تیر 14 ذوب 155 کیلو 2800 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3680 تیر 18 ذوب 230 کیلو 4000 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 میلگرد 18 فایکو 15200 میلگرد 20 فایکو 15200 میلگرد 18 نیشابور 16000 میلگرد 20 نیشابور 16000 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

تیرآهن (IPE) 09 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت اجرت شبکه تیر 14 - 100000 اجرت شبکه تیر 16 - 100000 اجرت شبکه تیر 18 - 100000 اجرت شبکه تیر 20 با تیغه 8 - 110000 اجرت شبکه تیر 20 با تیغه 10- 115000 اجرت شبکه تیر 22 با تیغه 10 - 120000 اجرت شبکه تیر 22 با تیغه 13 - 125000 اجرت شبکه تیر 24 با تیغه 10 - 130000 اجرت شبکه تیر 24 با تیغه 13- 135000 اجرت شبکه تیر 27 با تیغه 10 - 140000 اجرت شبکه تیر 27 با تیغه 13- 145000 اجرت شبکه تیر 30 با تیغه 13 - 150000 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

تیرآهن (IPE) 08 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت ستونی 14 اصفهان 120 کیلو —— ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— تیر 12 ذوب 120 کیلو 2220 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3660 تیر 18 ذوب 230 کیلو 3880 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5360 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7610 تیر 27 ذوب 430 کیلو 7760 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10510 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

قوطی ستونی 08 شهریور، 1401

صورت بار قوطی ستونی

#یاسینفولاداردیبهشت ستونی 14 اصفهان 120 کیلو —— ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 19200 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— تیر 12 ذوب 120 کیلو 2220 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2830 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3660 تیر 18 ذوب 230 کیلو 3880 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5360 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7610 تیر 27 ذوب 430 کیلو 7760 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10510 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

تیرآهن (IPE) 07 شهریور، 1401

صورت بار تیرآهن (IPE)

#یاسینفولاداردیبهشت ستونی 14 اصفهان 120 کیلو —— ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— تیر 12 ذوب 120 کیلو 2220 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2840 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3660 تیر 18 ذوب 230 کیلو 3880 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5370 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7610 تیر 27 ذوب 430 کیلو 7710 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10110 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889

قوطی ستونی 07 شهریور، 1401

صورت بار قوطی ستونی

#یاسینفولاداردیبهشت ستونی 14 اصفهان 120 کیلو —— ستونی 14 اصفهان 130 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 145 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 155 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 175 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 185 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 200 کیلو 19300 ستونی 14 اصفهان 220 کیلو —— تیر 12 ذوب 120 کیلو 2220 تیر 14 ذوب 155 کیلو 2840 تیر 16 ذوب 190 کیلو 3660 تیر 18 ذوب 230 کیلو 3880 تیر 20 ذوب 270 کیلو 4860 تیر 22 ذوب 320 کیلو 5370 تیر 24 ذوب 370 کیلو 7610 تیر 27 ذوب 430 کیلو 7710 تیر 30 ذوب 500 کیلو 10110 ☎️02153236 ☎️02154857000 🆔https://t.me/yasinfoolad02153236 📌https://www.instagram.com/yasinfoolad02153236 https://foolad24.com/profile/10889