بازرگانی آهن سالاری

سالاری

56%
جزئیات...

اعلام موجودی بازرگانی آهن سالاری (سالاری) - 10836

ورق روغنی (سرد)
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 02 آذر (کد : 32124)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

ورق گالوانیزه و رنگی
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 02 آذر (کد : 32123)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

ورق گرم (سیاه)
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 02 آذر (کد : 32122)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

پروفیل
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 02 آذر (کد : 32121)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

میلگرد آجدار
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 02 آذر (کد : 32120)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

تیرآهن (IPE)
02 آذر، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 02 آذر (کد : 32119)

بازرگانی آهن سالاری عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل

پروفیل
19 آبان، 1400 2 سال پیش

قوطی و پروفیل 30 شهریور (کد : 28053)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

ناودانی
05 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 29 شهریور (کد : 27866)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

تیرآهن (IPE)
19 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 28 شهریور (کد : 27729)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

پروفیل
12 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 27 شهریور (کد : 27576)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

نبشی
19 آبان، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 24 شهریور (کد : 27446)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

تیرآهن (IPE)
23 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 23 شهریور (کد : 27325)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

پروفیل
22 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 22 شهریور (کد : 27197)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

تیرآهن (IPE)
21 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 21 شهریور (کد : 27073)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

ورق گرم (سیاه)
20 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 20 شهریور (کد : 27004)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

پروفیل
17 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 17 شهریور (کد : 26740)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

ورق گرم (سیاه)
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 شهریور (کد : 26186)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

ناودانی
09 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ناودانی 09 شهریور (کد : 25948)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

نبشی
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار نبشی 08 شهریور (کد : 25830)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل ""9122192777 09392192777"""

پروفیل
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار قوطی و پروفیل 08 شهریور (کد : 25701)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل 09122192777"

تیرآهن (IPE)
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار تیرآهن (IPE) 08 شهریور (کد : 25700)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل 09122192777"

میلگرد آجدار
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 08 شهریور (کد : 25699)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل 09122192777"

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 25698)

"عرضه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی نبشی و ناودانی . تیراهن. میلگرد . انواع ورق. قوطی و پروفیل 09122192777"

×