شرکت دارکوب صنعت آریا سپند (محمدرضا نجات بخش) - 10725

شرکت دارکوب صنعت آریا سپند

محمدرضا نجات بخش

44%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت دارکوب صنعت آریا سپند

نام مدیر عامل :

محمدرضا نجات بخش

کد کاربری :

f24-10725

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

شرکت دارکوب صنعت آریا سپند ساخت تجهیزات صنعتی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سایر

مشخصات:

تجهیزات صنعتی

×