علی مجیدی - 10609

نام :

علی مجیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10609

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه و ضایعات

مشخصات:

ضایعات اهن سوپر ویژه ضایعات اهن ضایعات چدن

×