نام :

علی مجیدی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-10609

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

قراضه (ضایعات)

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

ضایعات اهن سوپر ویژه ضایعات اهن ضایعات چدن

فایل های ضمیمه :