نام :

حسینی

نام تجاری :

حسینی

کد کاربری :

f24-10318

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خرید و فروش نبشی و ناودانی

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

فایل های ضمیمه :