محمد دمرچی لو

نورد دمیر

42%
جزئیات...

اعلام موجودی محمد دمرچی لو (نورد دمیر) - 10295

نبشی
16 مهر، 1399 2 سال پیش

صورت بار نبشی و ناودانی کد : 36769 06 مهر (کد : 10780)

تولید نورد دمیر تولید نبشی4 تلفن : 0216631660402166317957 شماره همراه :09123951127

×