چت

جدول اشتال میلگرد

جدول اشتال میلگرد

اشتال میلگرد

معرفی و بررسی جدول اشتال میلگرد

خانم مارتا اشتابدر بورگر یک مهندس آلمانی نابغه و خلق کننده جداول اشتال برای انواع مقاطع فولادی می باشد. در این جداول مشخصات هندسی نیم رخ مقاطع فولادی از جمله تیرآهن موجود می باشد. مشخصات مهم ابعادی و هندسی نظیر سطح مقطع، ممان اینرسی، اساس مقطع، شعاع ژیراسیون و وزن واحد طول پروفیل برای هر مقطع فولاد نورد شده از جمله اشتال تیرآهن در اندازه های مختلف ارائه شده است.

d (mm )         G kg/m W U   d (mm)       سطح   G kg/m W U    
8       0,503 0,395 0,050 251       85                
10       0,785 0,617 0,098 314 90         56,7   44,5 60,3     2670
12       1,13 0,888 0,170 377       95   63,6   49,9 71,6     2830
    13   1,33 1,04 0,216 408 100         70,9   55,6 84,2     2980
14       1,54 1,21 0,269 440 110         78,5   61,7 98,2     3140
    15   1,77 1,39 0,331 471           95,0   74,6 131     3460
16       2,01 1,58 0,402 503           113   88,8 170     3770
    17   2,27 1,78 0,482 534           133   104 216     4080
18       2,54 2,00 0,573 565           154   121 269     4400
    19   2,84 2,23 0,673 597           177   139 331     4710
        3,14 2,47 0,785 628           201   158 402     5030
20       3,46 2,72 0,909 660           227   178 482     5340
    21   3,80 2,98 1,05 691           254   200 573     5650
22       4,15 2,26 1,19 723           284   223 673     5970
    23   4,52 3,55 1,36 754 200         314   247 785     6280
24       4,91 3,85 1,53 785                        
25       5,31 4,17 1,73 817 میلگرد فولادی غیر استاندارد                      
        5,73 4,49 1,93 848                        
27   26   6,16 4,83 2,16 880                        
28       7,07 5,55 2,65 942                        
30       7,55 5,92 2,92 974 105       84,6   68,0   114   3300  
31       8,04 6,31 3,22 1010 115       104   81,5   149   3610  
32       9,08 7,13 3,86 1070 125       123   96,3   192   3930  
        9,62 7,55 4,21 1100 135       143   112   242   4240  
35       10,2 7,99 4,58 1130 145       165   130   300   4550  
    34   10,8 8,44 4,97 1160                        
37       11,3 8,90 5,39 1190 1555       189   148   366   4870  
38   36   12,6 9,86 6,28 1260 165       214   168   441   5180  
40       13,9 10,9 7,27 1320 175       241   189   526   5500  
42       15,2 11,9 8,36 1380 185       269   211   622   5810  
44       15,9 12,5 8,95 1410                        
45       17,3 13,6 10,2 1480 210       346   272   909   6600  
        18,1 14,2 10,9 1510 220       380   289   1045   6910  
50   47   19,6 15,4 12,3 1570 230       416   326   1194   7220  
52   48   21,2 16,7 13,8 1630 240       452   355   1357   7540  
        22,1 17,3 14,6 1670                        
55       23,8 18,7 16,3 1730 250       491   385   1534   7850  
38   36   12,6 9,86 6,28 1260 165       214   168   441   5180  
40       13,9 10,9 7,27 1320 175       241   189   526   5500  
42       15,2 11,9 8,36 1380 185       269   211   622   5810  
44       15,9 12,5 8,95 1410                        
45       17,3 13,6 10,2 1480 210       346   272   909   6600  
        18,1 14,2 10,9 1510 220       380   289   1045   6910  
50   47   19,6 15,4 12,3 1570 230       416   326   1194   7220  
52   48   21,2 16,7 13,8 1630 240       452   355   1357   7540  
        22,1 17,3 14,6 1670                        
55       23,8 18,7 16,3 1730 250       491   385   1534   7850  
×