چت

شناسه کالا/خدمت چیست و از چه مرجعی باید دریافت گردد؟

شناسه کالا/خدمت یک شماره ۱۳ رقمی است که به کالا/خدمت تخصیص داده می‌شود.

شناسه کالا/خدمت چیست و از چه مرجعی باید دریافت گردد؟

گزارشگر فولاد 24

به ازای هر ردیف در صورتحساب الکترونیکی صادره توسط مودیان، درج شناسه کالا/خدمت مرتبط الزامی است. 

 کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مکلف به دریافت شناسه مذکور از وزارت صمت می‌باشند. کلیه شناسه‌های کالا/خدمت تخصیص داده شده، از طریق نشانی stuffid.tax.gov.ir قابل دریافت است.

دیدگاه ها
×