چت

نمای اولیه بورس در 8 اردیبهشت 1403

بیش از 60-70 درصد نماد ها در حالت سبز به سر میبرند که البته این وضعیت مقطعی است و باید تا لحظه شروع بورس صبر کرد تا وضعیت اصلی بازار مشخص شود.

نمای اولیه بورس در 8 اردیبهشت 1403

بورس امروز 08 اردیبهشت با وضعیت نسبتا سبزی شروع شده است.

شاخص کل بورس 2/308/635 واحد است.  

بیش از 60-70 درصد نماد ها در حالت سبز به سر میبرند که البته این وضعیت مقطعی است و باید تا لحظه شروع بورس صبر کرد تا وضعیت اصلی بازار مشخص شود.

همچنان نماد خودرو در صدر جدول است اما بیشترین نماد سبز متعلق به نماد فلزات اساسی میباشد.

دیدگاه ها
×