چت

شناسایی هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا

هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناسایی خواهد شد

شناسایی هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا

به گزارش فولاد 24، با توجه به اینکه از سال آینده خدمات دولتی از طریق درگاه های الکترونیکی ارائه می شود. بنابراین لازم است صاحبان کسب و کار نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند. تا بتوانند از خدمات بانکی و …. بهره مند شوند.

هویت فعالان اقتصادی با شناسه یکتا شناسایی خواهد شد

با توجه به اینکه از سال آینده خدمات دولتی از طریق درگاه های الکترونیکی ارائه می شود. بنابراین لازم است صاحبان کسب و کار نسبت به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا اقدام کنند. تا بتوانند از خدمات بانکی و …. بهره

دیدگاه ها
×