چت

تکلیف صادرکنندگان فولاد به عرضه100% ارز صادراتی در سامانه نیما

صادرکنندگان فولاد به عرضه ۱۰۰ درصد ارز صادراتی در سامانه نیما از اول فروردین ۱۴۰۳ مکلف شدند.

تکلیف صادرکنندگان فولاد به عرضه100% ارز صادراتی در سامانه نیما

کمیته برگشت ارز حاصل از صادرات تمامی صادرکنندگان زنجیره فولاد از ابتدا تا انتهای زنجیره را مکلف کرد تا از اول فروردین سال 1403 نسبت به عرضه 100% ارز خود در سامانه نیما اقدام کنند.

این تصمیم به منظور اجرای بند یک ماده 8 آئین نامه ذیل تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغی طی مصوبه 623170  مورخ1401/09/15  هیأت وزیران ناظر بر تکلیف صادر کنندگان گروه فولادی و فلزات اساسی رنگین به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به صورت100% از طریق فروش حواله در سامانه نیما و پیرو مصوبات پانزدهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات ناظر بر تکلیف عرضه ارز بخشی از زنجیره تولید فولاد در سامانه نیما وفق مصوبات 19 جلسه کارگروه برگشت ارز مورخ 23  بهمن 1402صادر شده است.

دیدگاه ها
×