چت

جزئیات معاملات بورس در بهمن ماه 1402

معاملات آهن اسفنجی با میانگین 15.1 درصد رقابت قیمتی انجام شده است.

جزئیات معاملات بورس در بهمن ماه 1402

معاملات شمش  (150*150)5SP

شرکت #ارفع 70.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 1472 میلیارد تومان.

شرکت #فجهان 24.600 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 485 میلیارد تومان.

شرکت #ذوب  15.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 296 میلیارد تومان.

شرکت #کچاد 60.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 1261 میلیارد تومان.

شرکت #فخوز  150.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 3068 میلیارد تومان.

شرکت #کاوه 34.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 688 میلیارد تومان.

شرکت #فخاس 29.750 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 597 میلیارد تومان.

میانگین نرخ فروش شمش طی بهمن ماه 203.550 ریال بوده که 6% رشد نسبت به قیمت میانگین ماه گذشته داشته است.

معاملات آهن اسفنجی

شرکت #فغدیر در بهمن 30.000 تن فروش داخلی آهن اسفنجی جمعا به مبلغ 415 میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است که نسبت به ماه قبل افزایش مبلغی 44% را تجربه کرده است.

شرکت #فسبزوار در بهمن  76.000 تن فروش داخلی آهن اسفنجی جمعا به مبلغ 1071 میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است که نسبت به ماه قبل افزایش مبلغی 178% را تجربه کرده است.

شرکت #فخوز در بهمن  10.000 تن فروش داخلی آهن اسفنجی جمعا به مبلغ 127 میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است .

میانگین نرخ فروش #آهن_اسفنجی طی بهمن ماه با افزایش 6% نسبت به ماه قبل، 138.366 ریال بوده است. 
معاملات آهن اسفنجی با میانگین 15.1 درصد رقابت قیمتی انجام شده است.

معاملات گندله سنگ آهن 

شرکت #کگهر در بهمن  750.000 تن فروش داخلی گندله جمعا به مبلغ 3640 میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است که نسبت به ماه قبل افزایش مبلغی 14% را تجربه کرده است.

شرکت #کگل در بهمن 455.000 تن فروش داخلی گندله جمعا به مبلغ 2202  میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است که نسبت به ماه قبل کاهش مبلغی 43 %را تجربه کرده است.

شرکت #کچاد در بهمن  183.000 تن فروش داخلی گندله جمعا به مبلغ 881 میلیارد تومان را در بورس کالا رقم زده است که نسبت به ماه قبل کاهش مبلغی 34% را تجربه کرده است.

میانگین نرخ فروش گندله سنگ آهن طی بهمن ماه با افزایش 2.6% نسبت به ماه قبل، 48.449 ریال بوده است و اکثر معاملات بدون رقابت و در قیمت پایه انجام شده است.

دیدگاه ها
×