چت

افزایش سرمایه بانک مرکزی

معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه هیات وزیران برای افزایش سرمایه بانک مرکزی را ابلاغ کرد.

افزایش سرمایه بانک مرکزی


بسمه تعالی با صلوات بر محمد و آل محمد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۱۱/۱۱ به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری
اسلامی ایران و به استناد بند (هــ) ماده (۱۰) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
تصویب کرد
سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ نود و هشت هزار و یکصد و چهل و سه میلیارد (۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ۱۴۳,۰۰۰/ ۹۸) ریال به مبلغ یکصد و بیست و
هشت هزار و هشتصد و سی و سه میلیارد ( ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ (۱۲۸) ریال افزایش می یابد.
 

دیدگاه ها
×