چت

اطلاعیه فهرست شرکت‌های مشمول ارتقاء و تنزل در بازارها و تابلوهای بورس تهران

به اطلاع کلیه فعاالن محترم بازار سرمایه میرساند، با عنایت به اصالحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب )1402/08/04 و ضرورت انتقال نمادهای معامالتی در بازارها و   در راستای اجرای مفاد مبحث "ه" بخش "دو" دستورالعمل مذکور

اطلاعیه فهرست شرکت‌های مشمول ارتقاء و تنزل در بازارها و تابلوهای بورس تهران

به گزارش فولاد 24 ، به اطلاع کلیه فعاالن محترم بازار سرمایه میرساند، با عنایت به اصالحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب )1402/08/04 و ضرورت انتقال نمادهای معامالتی در بازارها و
 
در راستای اجرای مفاد مبحث "ه" بخش "دو" دستورالعمل مذکور
 

تابلوهای بورس تهران


 
شرکتهای مشمول انتقال از تاریخ 1402/11/25 به شرح جداول ذیل اعالم میگردد.
بنا به اطلاعیه بورس تهران، به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می‌رساند، با عنایت به اصلاحات دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (مصوب 04 /08 /1402) و ضرورت انتقال نمادهای معاملاتی در بازارها و تابلوهای بورس تهران، در راستای اجرای مفاد مبحث "به" بخش "دو" دستورالعمل مذکور، فهرست شرکت‌های مشمول انتقال از تاریخ 25 /11 /1402 به شرح جداول ذیل اعلام می‌گردد.

 

#فوری  #خودرو و #سایپا به همراه 13 شرکت از تابلوی اول اصلی بازار بورس به تابلوی دوم فرعی بورس سقوط کردند.

  •     فولاد کاوه جزء شرکت های ارتقاء بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول بورس
  •     تنزل از تابلوی اصلی به تابلوی فرعی بازار دوم #ذوب

 

دانلود فهرست شرکت های مشمول ارتقاء و تنزل بورس 

 

 

×