معافیت‌ مالیاتی 30 شرکت بورسی و فرابورسی

معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی از بخشودگی مالیاتی۳۰ شرکت با تایید سازمان بورس، فرابورس و بورس کالا خبر داد.

معافیت‌ مالیاتی 30 شرکت بورسی و فرابورسی

به گزارش فولاد24 ، نادر جنتی موضوع بخشودگی مالیاتی ۳۰ شرکت با تایید سازمان بورس، فرابورس و همچنین بورس کالا را ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه به مخاطبین - ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی پیرامون تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم آمده است: پیرو بخشنامه ­های مورخ ۱۳۹۷.۰۷.۲۲ به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۲۷ مورد تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به ۳ مورد تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۷.۰۷.۰۳ لغایت ۱۳۹۷.۰۸.۰۹ مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه مورخ ۱۳۹۷.۰۸.۰۹ سازمان بورس ارسال می شود.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به فهرست های پیوست و تاییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام کنند.سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

منبع:بورس پرس

دیدگاه ها