مصرف محصولات فولادی در کشور کاهش یافت| کاهش ۱۸ درصدی میلگرد

مصرف محصولات فولادی در کشور کاهش یافت| کاهش ۱۸ درصدی میلگرد

 در نیمه نخست سال جاری مصرف تیرآهن نیز در کشور به ۵۰۷ هزار تن رسیده است که نسبت به سال گذشته در این مدت بیش از ۱۰ درصد کمتر شده است.

آمار انجمن تولید کنندگان فولاد کشور حاکی از این است که در ۶ ماهه نخست سال ۹۹ در مجموع ۳ میلیون و ۹۱۶ هزار تن میلگرد و ۵۶۴ هزار تن، تیرآهن در کشور به مصرف رسیده است.

در نیمه نخست سال جاری مصرف نبشی و ناودانی در کشور ۳۲۳ هزار تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۵۲ هزار تن بوده بیش از ۸ درصد کاهش نشان می دهد.

همچنین در این مدت مصرف کل مقاطع طویل فولادی در کشور ۴ میلیون و ۵۲ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کمتر شده است.

بر اساس آمار انجمن تولید کنندگان فولاد کشور در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، مصرف کل مقاطع طویل فولادی ۴ میلیون و ۸۳۲ هزار تن بوده است.

کاهش ۱۹ درصدی مصرف ورق گرم در کشور
در این مدت مصرف ورق گرم در کشور به ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۴ میلیون و ۵۸۳ هزار تن بوده بیش از ۱۹ درصد کاهش یافته است.

در ۶ ماهه نخست امسال در مجموع مصرف ورق سرد یک میلیون و ۳۸۹ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کمتر شده است. در نیمه نخست سال ۹۹ مصرف ورق سرد در کشور یک میلیون و ۴۴۴ هزار تن بوده است.

همچنین طبق آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور، در نیمه نخست امسال در مجموع مصرف ورق پوششدار ۷۰۲ هزار تن بوده است که در مقایسه با سال گذشته که ۷۱۹ هزار تن بوده، بیش از ۲ درصد کاهش نشان می دهد.

مصرف کل مقاطع تخت فولادی ۱۶ درصد کاهش یافت
در این مدت مصرف کل مقاطع تخت فولادی ۳ میلیون و ۹۵۹ هزار تن بود که نسبت به سال گذشته که ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار تن بود ۱۶ درصد کمتر شده است.

در ۶ ماهه نخست امسال مصرف کل محصولات فولادی در کشور ۸ میلیون و۱۱ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است. در نیمه نخست سال گذشته میزان مصرف کل محصولات فولادی ۹ میلیون و ۵۷۰ هزار تن بوده است.

بر اساس آمار انجمن تولید کنندگان فولاد، میزان مصرف بیلت و بلوم در ۶ ماهه نخست امسال در کشور ۵ میلیون و ۴۱۲ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۷ میلیون و ۲۸۹ هزار تن بوده بیش از ۲۶ درصد کمتر شده است.

در مدت یاد شده میزان مصرف اسلب نیز به ۴ میلیون و ۹۰ هزار تن رسید که در مقایسه با سال گذشته که ۵ میلیون و ۱۷۴ هزار تن بود ۲۱ درصد کاهش یافته است.

مصرف فولاد میانی در کشور ۳۴ درصد کمتر شد
در این مدت مصرف فولاد میانی در کشور به ۹ میلیون و ۵۰۲ هزار تن رسید که در مقایسه با سال گذشته که ۱۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تن بود، بیش از ۳۴ درصد کمتر شده است.

در ۶ ماهه نخست سال جاری مصرف آهن اسفنجی در کشور به ۱۴ میلیون و ۱۱۴ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۱۵ میلیون و ۳۸۸ هزار تن بود بیش از ۸ درصد کاهش یافته است.

آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور نشان می دهد که در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، مصرف تمام محصولات فولادی در کشور روند کاهشی داشته است./بازار