مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی به زیر ۸۰ میلیون لیتر رسید

اطلاعیه جدید شرکت ملی پخش

مصرف بنزین پس از سهمیه‌بندی به زیر ۸۰ میلیون لیتر رسید

به اطلاع می رساند متوسط مصرف بنزین کشور از زمان اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، 98,8.24 لغایت پایان روز 98.09.03 ، حدود 79 میلیون لیتر در روز بوده است.

این در حالیست که متوسط مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تا پایان روز 98.08.23 (قبل از اجرای این طرح) حدود 98 میلیون لیتر در روز بوده است.

دیدگاه ها