طبقه‌بندی چهارگانه دلارهای صادراتی

براساس بازنگری پیمان ارزی دلارهای صادراتی در چهار گروه طبقه‌بندی خواهد شد.

 طبقه‌بندی چهارگانه دلارهای صادراتی

در گروه اول صادرکنندگانی که زیر 1 میلیون دلار صادرات در سال دارند، از پیمان ارزی معاف خواهند شد

گروه دوم که ارزش صادرات آنها بین 1 تا 3 میلیون دلار است، معافیت 50 درصدی دارند. به این معنی که می‌توانند 50 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل ندهند

گروه سوم که ارزش صادراتشان بین 3 تا 10 میلیون دلار است، می‌توانند 30 درصد از ارز حاصل از صادراتشان را در سامانه نیما عرضه نکنند

اما گروه چهارم که ارزش صادرات آنها بیش از 10 میلیون دلار است، به شیوه گذشته ارز خود را بر می‌گردانند. به این معنی که 95 درصد ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند

منبع:اخبار بورس

دیدگاه ها