صادرات محصولات ذوب آهن اصفهان به سوریه

صادرات محصولات ذوب آهن اصفهان به سوریه

 دکتر نعمت اله محســنی معاون بازرگانی شرکت ذوب آهن گفت: در خصوص شروع بازســازی کشور سوریه با توجه بــه تعطیلی مراکز صنعتی این کشــور گفت: درحال حاضر ، این کشــور را به عنــوان یک بازار جذاب برای ســایر کشــورها منطقه تبدیل شده اســت ، واردات عمده محصولات فولادی ســوریه از طریق کشــورهای اکراین ، روســیه ، مراکش ، بلژیک ، چیــن و مصر در حال انجام اســت .

وی به تبادل موافقتنامه بین دولت ایران و ســوریه برای گسترش روابط تجاری بیشتر اشــاره کرد و افزود: شــرکت ذوب آهن اصفهــان پــس از تحقیقات، بازاریابی وهمچنین مذاکره با مشــتریان ســوری و هیات هــای تجاری موفــق به فروش و ارســال اولیــن محمولــه کلاف صنعتــی به این کشــور شد.

منبع:بورس اوراق بهادار