ترخیص هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرک رقم خورد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک:

ترخیص هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرک رقم خورد

با دستور مرجع قضایی، ترخیص بیش از هزار دستگاه خودروی سواری وارداتی داده شده درحال انجام است.

دیدگاه ها