افت نرخ محصولات فولادی.

هفته گذشته متوسط نرخ سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین از حدود ۱۶۱ دلار جمعه هفته قبل به حدود ۱۳۰ دلار سقوط کرد و تا آخر هفته کمی بالا رفته به نزدیکی ۱۴۰ دلار هر تن سی اف آر بازگشت.

افت نرخ محصولات فولادی.

به گزارش روزگارمعدن، پنج هفته متوالی است که سنگ آهن روندی نزولی دارد و در این مدت در مجموع ۷۵.۷۵ دلار یا ۳۴ درصد افت داشته است. برنامه کاهش تولید فولاد نیمه دوم سال در کنار افزایش آمار ابتلا به کرونا و شرایط بد جوی و بارش باران همگی به این سقوط نرخ کمک کردند.

هفته گذشته نرخ قراضه وارداتی سنگین ۱ و ۲ ( ۲۰-۸۰ ) در ترکیه حدود ۵ دلار دیگر افت داشته ۴۵۰ دلار هر تن سی اف آر شد. با توجه به سقوط نرخ سنگ آهن باید منتظر قیمت‌های پایین تری برای قراضه نیز بود.

قراضه صادراتی سنگین کلاس ۲ ژاپن در حدود ۴۱۵ دلار هر تن فوب و در ثبات بود. متوسط نرخ قراضه وارداتی سنگین در شرق آسیا نیز با ۵ دلار بهبود به ۵۰۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در حدود ۴۸۳ دلار هر لانگ تن ثبات داشت.

بیلت
فولاد ایران: در بازار بیلت صادراتی سی‌ای اس متوسط نرخ از ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هفته قبل به ۶۲۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت. در چین هم هفته گذشته بیلت در بازار داخلی ۳۲ دلار افت داشته ۶۶۵ دلار هر تن درب کارخانه شد و همین افت بازار داخلی قیمت‌های وارداتی را نیز تا ۱۵ دلار پایین آورده به ۶۷۵ تا ۶۷۷ دلار هر تن سی اف آر چین رساند.

در ترکیه نرخ بیلت وارداتی از ۶۶۰ دلار به ۶۳۵ تا ۶۴۰ دلار هر تن سی اف آر رسید. نرخ بیلت صادراتی ترکیه نیز از ۶۷۵ تا ۶۸۰ دلار به ۶۴۰ تا ۶۴۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نرخ بیلت وارداتی از ۶۸۵ دلار هفته قبل به ۶۷۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.

همچنین هفته گذشته به گزارش متال بولتن، نرخ بیلت صادراتی ایران از ۶۱۰ تا ۶۲۰ دلار به ۶۱۰ تا ۶۱۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

مقاطع
هفته گذشته نرخ میلگرد صادراتی سی‌ای اس از ۷۷۰ دلار به ۷۵۵ دلار هر تن فوب کاهش داشت.

در چین نرخ میلگرد صادراتی با ۲ دلار افت ۹۰۶ دلار هر تن فوب شد. میلگرد صادراتی ترکیه نیز از ۷۱۰ تا ۷۱۵ دلار به ۶۸۵ دلار هر تن فوب رسید.

در بازار واردات جنوب شرق آسیا نیز میلگرد کمی افت داشته از ۷۵۰ دلار به ۷۴۵ تا ۷۵۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

همچنین در بازار امریکا نیز میلگرد در ۹۶۰ دلار هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند.

ورق
هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی‌ای اس ۵ دلار افت داشته ۹۲۰ دلار هر تن فوب شد. متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین با ۱۱ دلار افت به ۹۰۷ دلار هر تن فوب رسید.

در ترکیه آخرین نرخ ورق گرم وارداتی هفته گذشته از ۹۵۰ دلار به ۹۲۵ تا ۹۳۰ دلار هر تن سی اف آر رسید.

ورق گرم وارداتی در جنوب شرق آسیا نیز از ۹۲۰ تا ۹۲۵ دلار به ۹۰۵ دلار هر تن سی اف آر کاهش داشت.

در بازار داخلی اروپا ورق گرم ۱۰ یورو افت داشته ۱۱۴۰ یورو هر تن درب کارخانه ثبت شد.

در بازار امریکا نیز ورق گرم از ۱۸۹۸ دلار به ۱۹۰۹ دلار هر شورت تن درب کارخانه بهبود داشت.

همچنین هفته گذشته متوسط نرخ اسلب صادراتی ایران بنا بر گزارش متال بولتن از ۷۲۵ تا ۷۴۰ دلار به ۷۱۰ دلار هر تن فوب رسید. اسلب سی‌ای اس نیز در ۷۹۵ دلار هر تن فوب ثبات داشت./روزگار معدن

×