ابلاغیه جدید گمرک برای کاهش توقف کالاهای وارداتی در مرزها

ابلاغیه جدید گمرک برای کاهش توقف کالاهای وارداتی در مرزها

در این ابلاغیه برای جلوگیری از هرگونه ایستایی اقلام وارداتی به کشور در مرزهای ورودی به دلیل نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش تهمیداتی اندیشیده شده است: اول اینکه کالاهای اساسی که در گروه یک اولویت ارزی قرار دارند، نیاز به تمدید مجوز ثبت سفارش ندارند.

برای کالاهای گروه دو اگر در گمرکات مرزی با مواردی مواجه شوند که ترانزیت اقلام اظهار شده نیاز به مجوز ثبت سفارش داشته و علیرغم وجود سایر شرایط قانونی، مجوز ثبت سفارش صادرشده نیاز به تمدید اعتبار دارد، گمرکات نسبت به ادامه مسیر کالا اقدام کنند. یعنی کالا در مرز متوقف نشده و برای طی کردن روند تشریفات قطعی به گمرک مقصد ارجاع داه شود. همچنین در این ابلاغیه درباره ترانزیت خارجی کالا از گمرکات مرزی به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اینطور آمده است: ترانزیت کالاهای گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ممنوع است؛ ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار در صورتی که جزء ردیف تعرفه های معاف از ثبت سفارش مصوبه هیات وزیران باشند، به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به هیچ نوع ثبت سفارش ندارند.

همچنین برای ترانزیت کالاهای غیر گروه چهار به مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در صورتی که کالا جزء ردیف تعرفه های معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و ویژه یا سرزمین اصلی کافی بوده و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد.

ایرنا