چت

آخرین تغییرات نرخ تولیدکنندگان میلگرد امروز1398/09/05

نرخ میلگرد آجدار امروز

آخرین تغییرات نرخ تولیدکنندگان میلگرد امروز1398/09/05

میلگرد راد همدان با80 تومان افزایش نسبت به صبح دیروز

میلگرد نیشابور با20 تومان افزایش

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان) با 20تومان افزایش

میلگرد سیادن ابهر با 40 تومان افزایش

میلگرد امیرکبیر خزر  با 40 تا 50 تومان افزایش

میلگرد آناهیتا گیلان با 70 تومان افزایش

میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان) با 70 تومان افزایش

میلگرد شاهرود با 70 تومان افزایش 

میلگرد حسن رود (فولاد گیلان) با 50 تومان افزایش

میلگرد سمنان بابرخی سایزها 80 تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر با40 تومان افزایش

میلگرد ظفر بناب  ▫️بدون تغییر

میلگرد هشترود با70 تومان افزایش

میلگرد گلستان بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد با 50 تومان افزایش

میلگرد جهان فولاد غرب بدون تغییر

میلگردسمنان  برخی سایزها 80 تومان افزایش

میلگرد شمس سپهر با 40 تومان افزایش

میلگرد ظفر بناب بدون تغییر

میلگرد هشترودبا 70 تومان

میلگرد گلستان بدون تغییر

میلگرد پرشین فولاد 50 تومان افزایش یافت

میلگرد جهان فولاد غرب بدون تغییر

×