فولاد H11

فولادهاي ابزار گـرمكـار بـه گـروههـايي تقسـيم ميشـوند كـه عنصـرهاي پايـه و اصـلي آنهـا كـروم، تنگستن و يا موليبدن اسـت. درصـد كـربن متوسـط و مقادير نسبتاً زياد عناصر آليـاژي موجـب مـيشـود تـا فولادهاي نوع H قابل سخت شدن در هوا و مقـاوم بـه ضــربه و نــرم شــدن حــين كــاربرد مكــرّر آنهــا در فرايندهاي كار گـرم باشـند .

فولاد H11

فـولاد H11  ،از دسـته فولادهاي ابزار گرمكار است كه به علّت مقاومت بالا در برابــر حــرارت، بــيشتــر بــراي ســاخت قالــبهــاي ريختــه گــري و روزنرانــي آلياژهــاي غيرآهنــي ماننــد آلومينيم، منيزيم و مس استفاده ميشوند. سطح اينگونه از قالـبهـا پـس از گذشـت زمـان مشخصـي در اثـر خــوردگي، ســايش و خســتگي حرارتــي، تخريــب ميشوند.

در ادامه به این مباحث بیشتر خواهیم پرداخت :

تعریف فولاد گرم

کاربرد فولاد H11

تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H11

جدول ترکیبی و سایر نامگذاری های فولاد ابزار H11

نتیجه گیری

فولاد گرم چیست ؟

فولاد ابزار های گرمکار برای کاربردهایی که دمای آنها بالاتر از 316 درجه سانتیگراد است طراحی شده اند، زیرا آنها از مقاومت سایشی بسیار خوبی برخوردارند و در مواردی که مقاومت و سختی در برابر درجه حرارت بالا نیاز است به راحتی مورد استفاده قرار میگیرند. توانایی مقاومت در برابر شوک های حرارتی یا مقاومت در برابر حرارت بالا نیز از دیگر ویژگی های فولاد ابزار گرمکار است. معمولا وقتی فولاد ابزارهای سردکار در محدوده دمای 316 درجه سانتی گراد قرار میگیرند، استحکام خود را از دست میدهند و نرم می شوند. از طرفی دیگر، فولادهای خشکه هوایی یا تندبر که در قالب ابزارهای برشی استفاده می شوند، در چنین دمایی نرم نمی شوند اما سختی فولاد گرم کار و مقاومت حرارتی آنها برای استفاده در این دما مناسب نیست. به همین دلیل برای کاربردهایی که در آن دمای بالا مدنظر است باید حتما از فولاد ابزارهای گرم کار استفاده شود. این فولاد ابزارها گرید ها و دسته بندی های مختلفی دارند و قیمت فولاد گرم کار برای هر گریدی متفاوت است.

به طور کلی فولادهای ابزار گرم کار باید از خواص زیر برخوردار باشند:

  • مقاومت در برابر تغییر شکل در طول عملیات حرارتی
  • استحکام کششی گرم بسیار زیاد
  • مقاومت به ضربه خوب
  • مقاومت به سایش در دمای بالا
  • مقاومت در برابر شوکهای حرارتی
  • قابلیت ماشینکاری خوب

فولاد ابزار گرم کار 1.2365 یا  H10 مقاومت بسیار خوبی دربرابر نرم شدن در دمای بالا دارد. این گرید از فولاد ابزارهای گرم کار نسبت به ترک خوردگی ناشی از شوک های حرارتی مقاوم هستند و میتوانند برای سرویس دهی ، در آب سرد شوند.
کاربردهای متداول این فولاد شامل : ریخته گری تحت فشار، قالب های آهنگری و قالب های اکستروژن است.

فولاد H11

فولاد ابزار های گرم کار کروم دار طبق استاندارد آمریکا جزء فولادهای گروه H هستند. این سری از فولادها از H1  تا H19 را شامل می شود. از این بین، فولادهای H12 , H11  و H13 را می توان جزء پر مصرف ترین فولاد های ابزار گرم کار کروم دار معرفی کرد که می توانند در ضخامت های 150 میلی متری در هوا سخت شوند. به علت اینکه محتوای عناصر تشکیل دهنده آنها باهم برابر است، فولادها در طول سخت شدن به حداقل اعوجاج اعمال میشوند. ابزارهایی که از کروم فولادهای گرم کار تولید شده می شوند، بدلیل اینکه این فولادها دارای کربن کمی هستند، میتوانند بدون هیچ گونه آسیبی با آب خنک شوند. همچنین بدلیل خواص عالی که این فولادها دارند ، قیمت فولاد گرم کار گرید H12 , H11  و H13 بیشتر از قیمت سایر فولاد های ابزار گرم کار است.

کاربرد فولاد H11

کاربردهای رایج فولاد ابزار گرم کار 1.2343 عبارتند از:

  •  طراحی اجزای سازه های پر تنش مانند چرخ دنده های فرود هواپیما
  • ساخت قالب های دایکاست
  • قالب های ریخته گری تحت فشار
  • ابزارهای پرس های اکستروژن فلزات

فولاد H11

تأثیر متغیرهای فرایند بورسیلیسیم‌دهی بر فولاد گرم‌کار H11

فرايند بورسيليسيم دهي هم زمان به روش سمانتاسيون بسته اي بر روي فولاد گرم کار H11 انجام شده است که عمليات پوشش دهي با ترکيب مشخصي از اين دو عنصر در دو دماي 1000oC و 950oC به مدت زمان هاي 3 و 6 ساعت انجام شده است . مشخصات قطعه پس از پوشش دهي به وسيله ميکروسکوپ هاي نوري و الکتروني روبشي، پراش پرتوي ايکس و ريزسختي سنجي بررسي شدند. پس از بررسي ساختارهاي ايجاد شده، مشخص شد که لايه پوشش متشکل از دو لايه است، يک لايه ترکيبي و يک لايه نفوذي که حاوي ذرات کاربيد حل نشده هستند . سختي پوشش ها در اين نمونه ها، در محدوده 500 تا 700 ويکرز به دست آمد. افزون بر اين، افزايش دما و زمان پوشش دهي بر نوع کاربيدهاي حل نشده موثر بود.

 

جدول زیر ترکیبات شیمیایی فولاد ابزار گرم کار H11

ترکیبات شیمیایی فولاد H11

 

جدول زیر ویژگی های فیزیکی فولاد H11

ویژگیهای فیزیکی فولاد H11

 

سایر نامگذاری های فولاد ابزار H11 عبارتند از:

نامگذاریهای فولاد H11

نتیجه گیری :

فولاد 11H كه كاربرد بسيار گسترده اي در ساخت قالبهاي فورج گرم دارند، به علت برخورداري از عناصر آلياژي و در نتيجه سختي پذيري بالا، از حساسيت زيادي نسبت به سرعتهاي سرد شدن زياد و ترك هيدروژني(HIC) برخوردار است. با توجه به نتايج حاصل، امكان سختكاري اين فولاد پس از سختپوشي آن با استلايت 6 وجود نداشته و توصيه مي شود دماهاي پيشگرم و بين پاسي سيكل سختپوشي آن در محدوده ºC370-310 قرار داشته باشند. شدت جريان مناسب براي جوشكاري لايه اول با مفتولي به قطر mm2/3، در حدود 80 الي 85 آمپر ارزيابي شده و لازم است براي حصول بيشينه سختي (HRC42-41) به وسيله سيكل مذكور، ضخامت لايه سختپوشي حداقل mm3 باشد. توصيه مي شود انرژي ورودي سيكل جوشكاري كمتر از KJ/m455 بوده و آن در محدوده s3/15-6 قرار داشته باشد. همچنين توصيه مي شود عمليات پسگرم اين فولاد در محدوده دمايي ºC500-425 به مدت 1 ساعت به ازاي هر mm30 ضخامت انجام شود.

×