جوشکاری گلمیخ در عرشه فولادی

<p>جوشکاری گلمیخ، یک نوع جوش به کار رفته در سازه های فولادی می باشد. در ساخت سازه های فولادی، از سقف های کامپوزیت فولاد – بتن استفاده می شود.</p>

جوشکاری گلمیخ در عرشه فولادی

با توجه به گزارشات اعلام شده توسط شرکت های تولیدکننده گل میخ و ساخت سازه، امروزه در ساخت بیش از نیمی از ساختمان های اداری و مسکونی، در ایران به دلیل صرفه اقتصادی و زمان از سقف کامپوزیت استفاده می شود. سقف کامپوزیت شامل تیر فولادی، ورق گالوانیزه به عنوان دال بتنی و گل میخ است. گلمیخ ها با روش جوشکاری گلمیخ، قبل از ریختن بتن به مقطع فولادی وصل می شوند.

در ادامه مطلب مختصر به موارد زیر خواهیم پرداخت و در آخر ویدیویی از نحوه انجام جوشکاری گل میخ خواهیم دید:

  • کاربرد جوشکاری گلمیخ
  • انواع جوشکاری گل میخ
  • مشخصات گل میخ عرشه فولادی
  • روش های تولید گل میخ

کاربرد جوشکاری گلمیخ

انواع اتصال دهنده ها در ساخت سقف کامپوزیتی می توانند به کار روند اما با توجه به مطالعات انجام شده و استانداردهای موجود، گل میخ های سردار بیشترین کاربرد را به علت مقاومت بیشتر در مقابل بارهای وارد شده دارد. در هنگام بارگذاری دینامیکی، گلمیخ به عنوان برشگیر از نقاط مختلف تحت نیروهای برشی و کششی قرار می گیرد. با توجه به اطلاعات موجود، هدف از طراحی گل میخ و ایجاد گرده مقاومت جوش در مقابل نیروی برشی اعمالی و هدف از طراحی سر گلمیخ، مقاومت در مقابل تنش های کششی در هنگام بارگذاری ست.

انواع جوشکاری گلمیخ عرشه فولادی

  • جوشکاری قوس الکتریک
  • جوشکاری تخلیه خازنی گلمیخ

مشخصات گل میخ عرشه فولادی چیست؟

گل میخ به صورت مستقیم یا از روی ورق گالوانیزه روی بال تیر جوش داده می شود. در واقع اینگونه می توان گفت که قطعه گل میخ به عنوان یک واسط میان ورق گالوانیزه و بتن عمل می کند.

تولید گل میخ چند روش دارد؟

این محصولات به دو روش فورج سرد و گرم تولید می شوند. روش فورج سرد از نظر فنی استانداردتر است.

باهم ببینیم نحوه جوشکاری گل میخ در عرشه فولادی

تهیه شده توسط گروه تامین محتوا فولاد 24

×