اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
قراضه (ضایعات)
21 دی، 1401 4 ماه پیش

خریدار ضایعات

ضایعات آهن با قیمت مناسب برای یزد خریداریم.

×