چت

سهند فولاد هشت بهشت

رسول صالحی فرد

68%
جزئیات...
میلگرد
16 مهر، 1399 4 سال پیش

میلگرد نرمال14

میلگرد 14نرمال ترجیحا ذوبی

×