اقای ا. هادی

ماهان تجارت

50%
جزئیات...
مواد اولیه خام
24 بهمن، 1400 1 سال پیش

خرید نرمه گندله

خریدار نرمه گندله 1000 تن تا 2000 تن فورس ماژور می باشیم.

×