چت

شرکت فولاد فاضل نوین جنوب

قاسم فاضلی

55%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
09 آذر، 1400 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

خریدار ورق ۱/۵مبارکه یا صبا تخت شده ۳و ۴ مبارکه مقدار ۲۵تن ۵و ۶ مبارکه مقدار ۲۵تن ۸و۱۰ مبارکه مقدار ۲۵تن ۱۲و ۱۵مبارکه مقدار ۲۵تن

×