چت

آهن سناتور(شرکت فرا آهن زنده رود)

آقای محسن کاظمی

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
07 آذر، 1400 3 سال پیش

خریدار ورق گرم st22

خریدار 3__1000___st22 ظرفیت هستیم.

×