چت
میلگرد
17 آبان، 1400 2 سال پیش

خرید میلگرد22 و 14

خریدار میلگرد 22 به میزان 10 تن و سایز 14 به میزان 5 تن هستیم .

×