خریدار ریل - RFQ-2990

دسته محصولات :

تولیدات و مصنوعات فلزی

خریدار ریل با مشخصات زیر هستیم : لایت ریل gbt 11264 به میزان 430 متر هستیم.

23 شهریور، 1400
قیمت روز و لحظه ای کارخانجات تولیدات و مصنوعات فلزی

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید