چت

آهن سناتور(شرکت فرا آهن زنده رود)

آقای محسن کاظمی

46%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
21 آبان، 1402 8 ماه پیش

ورق سیاه

ورق 1500*3 ST37 ورق 2/8 تا 3/3 عرض مختلف

×