چت

حیدری

آهن سناتور(شرکت آهن فراز زنده رود)

41%
جزئیات...
ورق گرم (سیاه)
31 تیر، 1402 7 ماه پیش

ورق سیاه

1500*3 غیر رسمی 1500*4 غیر رسمی 1500*5رسمی

×