میلگرد آجدار
16 مهر، 1399 2 سال پیش

میلگرد

مقداری میلگرد آجدار و سیم آرماتور بندی مورد نیاز است

×